תנאי שימוש

אמנת מדיניות פרטיות פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו.

מדיניות הפרטיות חלה עליך גם אם לא הזנת פרטיך באתר, באפליקציה, וברשתות החברתיות. אם, לאחר קריאת המדיניות, מצאת שהיא איננה תואמת את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר, אך זו זכותך המלאה בכל עת ניתן לפנות אלינו בכל בקשה ופניה בנוגע למדיניות זו.

הסוכן ישנה מעת לעת מדיניות זו. כל כניסה שלך לאתר ושימוש בו בכל דרך מעידה על הסכמתך למדיניות הפרטיות בנוסח המפורסם באתר במועד השימוש שלך בו. בשל מגבלות השפה העברית, בחלק קטן של המקרים הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך מדיניות זו כמובן מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

תקציר מדיניות הפרטיות יספק לך מידע על הנהלים שלנו. אנא עיין במדיניות בשקידה.

איסוף וקבלת מידע על-ידי אתרי החברה הפרטים אשר נמסרים בעת רישום באתר החברה ו/או במערכת ,ו/או בדפי הנחיתה של החברה, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של החברה.החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאות באתר האינטרנט מידע אודות הרגלי הקניה, שירותים שרכש, שירותים בהם הביע עניין, עמודים בהם צפה, הצעות שעניינו אותו, וכל מידע אחר ,לרבות בדרך של שימוש ב .COOKIES – המידע האמור בסעיף זה ישמש את החברה בכניסות הבאות לאתר האינטרנט וכן יאפשר לחברה להציע הצעות ומבצעים ממוקדים.

הסוכן רשאי להשתמש בפרטים האישיים שהושארו ובכל מידע שייאגר אודות המבקר באתרי החברה בעת השימוש באתר ו/או במערכת לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי .החברה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אל המבקר אישית או מאפשרים לזהותו באופן אישי .לא חלה על הגולש חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור חוזה זה מהווה הסכמה מצד המבקר באתרי החברה לכל השימושים הקבועים בחוזה זה בקשר עם המידע לרבות העברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות חוזה זה .

שירותים של צדדים שלישיים שירותים מסוימים באתרי החברה, כגון, שירותים הקשורים ל"פייסבוק", מנוהלים למעשה על ידי גופים אחרים שאינם החברה. במקרים אלו, השירותים ניתנים או מופעלים שלא באמצעות מחשבי החברה בלבד, אלא באמצעות הגופים האחרים כאמור .אבטחת מידע החברה עושה, כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות הפרטים ולאבטח את המידע הנאסף באתרי האינטרנט ובמערכת. עם זאת, מאחר ומדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בהם. ככל שיעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור או להשתמש בו לרעה, הגולש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה .

שינויים במדיניות הפרטיות החברה ואתריה רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה באתרי החברה. תנאי השימוש – מדיניות זו היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו פניות – לקבלת מידע נוסף ולפניות אנא צור עמנו קשר , פתח תקווה, רחוב גונן 15 ,nissim@gins.co.il , 0722441188

הסכמה – בגלישתך באתר הנך מאשר ונותן הסכמתך למדיניות פרטיות זו. אם מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש אינם מקובלים עליך – עליך לחדול מלהשתמש באתר. מסירת פרטים מזהים כדוגמת שם פרטי ושם משפחה ופרטים מזהים אחרים מהווה הוכחה להסכמה מרצונך החופשי לקבלת מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של החברה. אם מסרת פרטים אישיים של מישהו אחר, מוצהר על ידך כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לחברה, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.