נכות תעסוקתית

הפוליסה מעניקה פיצוי כספי יומי במקרה של אבדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה, בתום תקופת המתנה הקבועה בפוליסה. הפיצוי היומי ניתן לתקופה כמוגדר בפוליסה ועל פי גיל ההצטרפות לביטוח.

הגדרה עיסוקית: אי כושרו הזמני מתאונה של המבוטח לעסוק במקצועו ו/או בעיסוקו בהם עסק ערב קרות מקרה הביטוח בשיעור של לפחות 25%.
אבדן כושר עבודה חלקי בשיעור העולה על 50% ייחשב כאבדן כושר מלא ויינתן מלוא הפיצוי.

מלאו את פרטיכם ונדאג לחזור אליכם בהקדם